ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പേജ്_ബാനർ

ഉൽപ്പന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

CE

സിഇ-സർട്ടിഫിക്കേഷൻ-വ്യാഖ്യാനം

CE സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ജർമ്മൻ പതിപ്പ്)

CE സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്)

ഡി 500 ഫയർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

ഡി 800 ഫയർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

D900 ഫയർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

D2000 ഫയർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുക

D2000H ഫയർ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

UL

ANSI ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് D9000 DA(D9000)-20210726

D4000 D8000 D9000 2012 ANSI ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്

D4000 വലുപ്പം 1-6 ANSI ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡാറ്റാഷീറ്റ്-4789338023

D8000A DA, D8000 സീരീസ് മുതലായവ, വലിപ്പം 1-6-20201201

FUOR (ANSI) R27326 - ഡോർ ക്ലോസറുകൾ

D500 UL228 UL10C സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

D4000 D8000 D9000 UL228 UL10C സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക_ UL 10CP ഉൽപ്പന്ന iQ

കാനഡ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള GEVE7 _ UL 10CP ഉൽപ്പന്ന iQ

D30 D30S UL228 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

D70 UL228 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

D500 UL228 UL10C സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

D4000 D8000 D9000 UL228 UL10C സർട്ടിഫിക്കറ്റ്